https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Structuurvisie-Achterhoek-header2.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Structuurvisie-Achterhoek-beeld-4.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Structuurvisie-Achterhoek-beeld-3.jpg

Actualisatie Structuurvisie Achterhoek

Locatie:  Gelderland

Opdrachtgever:  Achterhoekse gemeenten

Thema:  Ontwikkelingsperspectief

Product(en):  Structuurvisie

Planperiode:  2011

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

In 2004 heeft de regio Achterhoek in overleg met de destijds 17 Achterhoekse gemeenten een regionale visie opgesteld. In de geactualiseerde visie komen de ruimtelijke doelen en ambities grotendeels met de eerder gestelde doelen en ambities overeen. De geactualiseerde visie wil richting geven aan het regionaal ruimtelijk beleid om de transitieopgaven op juiste wijze te kunnen faciliteren. Dit door belangrijke ruimtelijke thema’s te agenderen en hierop afstemming tussen gemeenten te zoeken. Het doel hiervan is om ook in de toekomst te kunnen spreken van een vitale, regionale economie en een zeer prettige omgeving om in te wonen en te recreëren. Deze ruimtelijke visie richt zich daarom niet op een ruimtelijk eindbeeld, maar streeft juist flexibiliteit na. Het leidende principe is een omslag ‘van sturen naar begeleiden’.
 Dit om kansen te pakken en tegelijkertijd te werken aan behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit. Daarom stelt deze visie geen grote ruimtelijke gebaren op regionale schaal voor. We beogen met deze visie regionale afstemming in de keuzes in de ruimtelijke ontwikkeling op lokaal niveau. Dit door het benoemen van ruimtelijke speerpunten.