https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Destination-Amsterdam-afb3ZWheader2.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Destination-Amsterdam-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Destination-Amsterdam-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Destination-Amsterdam-beeld-3.jpg

“Destination Amsterdam”

Locatie:  Noord-Holland, Amsterdam / Schiphol

Opdrachtgever:
Noord-Holland, Amsterdam / Schiphol

Thema:  Ontwikkelingsperspectief

Product(en):  Strategische Verkenning

Planperiode:  2013

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

De ambitie voor de Mainport Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam is duidelijk: mee blijven spelen in de Europese top. De economische strategie voor de Metropoolregio gaat uit van verdere versterking van de financieel-zakelijke dienstverlening in de regio en voor de ‘topsectoren’ in Nederland als geheel.
 Daarbij wordt gewezen op het belang van clustering
en van samenwerking (gouden driehoek overheid, bedrijfsleven, universiteiten). De ruimtelijke strategie voor de Metropoolregio is gericht op bundeling van verstedelijking op de as Haarlemmermeer-Amsterdam- Almere-Lelystad en langs het IJ, en op versterking van bestaand stedelijk gebied. Hier liggen de belangrijkste economische kansen. Vanwege meerwaarde voor de internationale concurrentiepositie wordt daarnaast ingezet op nieuwe landelijke woonmilieus in het topsegment.

De resultaten van de verkenning moet de (interbestuurlijke) Stuurgroep SMASH in staat stellen om in juni 2013 een eerste richtinggevende inzet te bepalen ten aanzien van de airportcorridor Amsterdam-Schiphol- Zuidas. Daarbij moet inzichtelijk zijn of en hoe verdere ontwikkeling van de airportcorridor op zowel nationale als regionale schaal economische meerwaarde heeft. 
In de Stuurgroep SMASH werken vertegenwoordigers van Amsterdam, Haarlemmermeer, de provincie Noord- Holland, de provincie Zuid-Holland, Schiphol en het Ministerie van IenM samen aan een beleidsvisie en uitvoeringsagenda.