https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/De-Hoven-afb-2-analyse-platDetailzw1000x335.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/De-Hoven-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/De-Hoven-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/De-Hoven-beeld-41.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/De-Hoven-beeld-51.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/De-Hoven-beeld-6.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/De-Hoven-beeld-7.jpg

MER N345 rondweg De Hoven / Zutphen

Locatie:  Gelderland

Opdrachtgever:  Provincie Gelderland

Thema:  Landschappelijke inpassing infrastructuur

Product(en):  MER

Planperiode:  2012

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) en doorsnijdt in de huidige situatie onder meer de kern van de Hoven. Het doorgaande verkeer op de N345 in De Hoven leidt tot problemen wat betreft de doorstroming, de regionale bereikbaarheid en de leefbaarheid in de kern. 
De oplossingsrichtingen voor de problematiek in en rond De Hoven omvatten onder meer de aanleg van een rondweg om De Hoven. Om deze nieuw te realiseren wegverbindingen planologisch mogelijk te maken, moet de provincie een inpassingsplan opstellen. Aan het besluit over het provinciale inpassingsplan voor een rondweg is een plicht tot het uitvoeren van een milieueffectrapportage (m.e.r.) gekoppeld. RHDHV heeft in nauwe samenwerking met de provincie en de gemeenten Zutphen en Brummen gekeken naar alternatieve tracés. Dennis Martens was in dit traject verantwoordelijk voor de ruimtelijke / landschappelijke en cultuurhistorische analyse en het opstellen van de ontwerpuitgangspunten op dit gebied.