https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Baambrugge-afb2sliderZW.jpg
https://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Baambrugge-beeld-1.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Baambrugge-beeld-2.jpghttps://buro-lino.nl/wp-content/uploads/2013/12/Baambrugge-beeld-3.jpg

Ruimtelijk kwaliteitskader dijkverbetering Baambrugge (Angstel)

Locatie:  Provincie Utrecht, Baambrugge

Opdrachtgever:  Waternet

Thema:  Dijkverbetering

Product(en):  Ruimtelijk kwaliteitskader

Planperiode:  2010

In dienst van:  RHDHV

Omschrijving project

Waternet heeft het voornemen de Angstelkade te Baambrugge in de gemeente Abcoude te verbeteren omdat de dijk naar verwachting niet meer voldoet aan de hoogte- en stabiliteitsnormen.
Vraag opdrachtgever: het in beeld brengen van de historische, landschappelijke en ecologisch waardevolle karakteristieken van de dijk en haar directe omgeving.
Met als resultaat een set landschappelijke uitgangspunten en randvoorwaarden ten behoeve van de uiteindelijke landschappelijke inpassing en vormgeving van de dijkversterking. In het rapport worden de hoofdkenmerken van de dijk en haar directe omgeving uiteengezet en vastgelegd. Confrontatie tussen deze kenmerken en de geplande dijkverzwaring maakt inzichtelijk op welk deel van het tracé er een conflict ontstaat. Onder conflict wordt verstaan dat beeldbepalende en cultuurhistorische karakteristieken verloren dreigen te gaan bij een traditionele wijze van dijkversterking. De landschappelijke inpassing vraagt niet om een eenduidige ingreep maar om een acupunctuurachtige aanpak zodat de subtiele verschillen voor de toekomst kunnen worden behouden en/of worden versterkt.