Ruimtelijk Kwaliteitskader dijktraject Vreelandseweg

in opdracht van Waternet

In de provinciale verordening zijn veiligheidsnormen opgenomen voor alle dijken van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Waternet heeft deze dijken onderzocht in 2013. Hieruit bleek dat het dijktraject Vreelandseweg (V02-284C) over een lengte van 1467 meter niet aan de veiligheidsnorm voldoet. Vanwege de uitkomsten van de toetsing gaat Waternet de dijk aan de Vreelandseweg verbeteren. 

Gezien de landschappelijke- en cultuurhistorische waarden van dit dijktracé heeft Waternet Buro LinO gevraagd de cultuurhistorische- en landschappelijke karakteristieken van de dijk en haar omgeving in beeld te brengen. Met als doel deze karakteristieken zodanig in beeld te brengen dat de uitkomsten van het onderzoek, samen met de technische randvoorwaarden, een goede basis vormen voor het ontwerpdijkversterkingsplan.